Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης σας παραθέτουμε την Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου Παιδείας που αφορά την αίτηση και εισαγωγή μαθητών στα πειραματικά σχολεία τόσο της Α΄βάθμιας όσο και της Β'βάθμιας εκπαίδευσης  :


Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία
(Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-2014»


Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ. )
Έ χ ο ντ α ς υ π ό ψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 44 και 51 του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο
των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
β) του άρθρου 329, παρ. 4α του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωση
επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες
Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».
Γ) της αριθμ. 72227/Δ2/02-06-2011 (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/04-07-2011) Υ.Α., όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.361.22/4314/Δ1/14-01-2013 (ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/16-
01-2013) Υ.Α. «τροποποίηση της αριθμ 72227/Δ2/ 02-06-2011 (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/04-
07-2011) Απόφασης, «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» και ισχύει.
2. Τις αριθμ. 122084/Δ4/25-10-2011 (Φ.Ε.Κ. 2546/Β/7-11-2011) «Χαρακτηρισμός
σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων» και 66365/Δ4/13-6-2012
(ΦΕΚ 1968/Τβ/18-6-2012) «Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων» ΥΑ.
3. Την με αριθμ. 50210/Δ1/04-05-2012, «Σύνδεση Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων
(Π.Π.Σ) διαφορετικών βαθμίδων» Απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
4. Τις εισηγήσεις των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Π.Π.Σ. για
την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το
σχολικό έτος 2013-14.
5. Τις αριθμ. 2/2013 και 5/2013 Πράξεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Αποφασίζουμε
την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος
2013-2014 ως εξής:

Α. Η επιλογή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία θα γίνει με
κλήρωση. Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, τα
οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Νηπιαγωγείου θα εγγραφούν στο
συνδεδεμένο Δημοτικό Σχολείο. Ο αριθμός των μαθητών/τριών που μπορεί να εγγραφούν στο
Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο είναι ίσος με τον αριθμό των αποφοίτων του
συνδεδεμένου Πρότυπου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, προσαυξημένος έως και κατά 50%. Αν
το Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο δε συνδέεται με Πρότυπο Πειραματικό
Νηπιαγωγείο, η εισαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει με κλήρωση.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο
Νηπιαγωγείο ή στο Δημοτικό οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πρότυπο
Πειραματικό Νηπιαγωγείο που επιθυμούν κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως 21 Μαΐου
2013. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν σε
Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο (Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό), μπορούν να υποβάλουν αίτηση
μόνο σε ένα Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο για κάθε σχολικό έτος. Η ημερομηνία διεξαγωγής
της κλήρωσης και όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν στην εισαγωγή των μαθητών/τριών
στο Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή στην Α΄ τάξη των Πρότυπων Πειραματικών
Δημοτικών θα ρυθμιστούν με σχετική Απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Β. Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α΄ Γυμνασίου στα Πρότυπα Πειραματικά
Γυμνάσια θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα
Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 στις 10 π.μ. Στην ίδια διαδικασία
συμμετέχουν και οι μαθητές/τριες από τα υφιστάμενα Δημοτικά και Γυμνάσια που συνδέονται
μεταξύ τους. Τα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Π. Γυμνασίων θα αποφασίσουν και θα ανακοινώσουν τον
αριθμό των εισακτέων μαθητών/τριών μέχρι την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013.
Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που θέλουν να υποβάλλουν αιτήσεις για τα πρότυπα πειραματικά σχολεία, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στις φετινές εξετάσεις για την εισαγωγή τους, έως τις 29 Μαρτίου.
**Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α΄ Γυμνασίου στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Στην ίδια διαδικασία συμμετέχουν και οι μαθητές/τριες από τα υφιστάμενα Δημοτικά και Γυμνάσια που συνδέονται μεταξύ τους. 
Με τη ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και τα Φυσικά. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα:
·         Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών: στην ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κλπ) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.
·         Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής με απλές αριθμητικές πράξεις, διατυπώνοντας αιτιολογήσεις και μαθηματικούς συλλογισμούς.
·         Στα Φυσικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών να κατανοούν φυσικά φαινόμενα που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή και να διατυπώνουν: παρατηρήσεις, συμπεράσματα και προτάσεις για το σχεδιασμό ενός απλού πειράματος.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι’ αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από  τη φοίτησή  τους στο Δημοτικό Σχολείο αρκούν για τη επιτυχή συμμετοχή τους.**

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Εορτασμός της 25ης Μαρτίου

     Αύριο 22/3 το πρωί θα γίνει η καθιερωμένη γιορτή του σχολείου για τον εορτασμό της 25ης Μάρτιου. Το απόγευμα στις 19.00 στο πολιτιστικό κέντρο «Αντώνης Σαμαράκης»  θα γίνει 10η Μαθητική Συνάντηση Παραδοσιακών Χορών, από τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης μας, όπου θα συμμετέχουν παιδιά της έκτης. Το Σάββατο 23/3 οι δραστηριότητες του Συλλόγου θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Την Δευτέρα 25/3 το πρωί θα γίνει η μαθητική παρέλαση του Δήμου μας και τα παιδιά που συμμετέχουν θα πρέπει να είναι στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Κύπρου, συνοδευόμενοι από τους γονείς τους.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ (21 ΜΑΡΤΙΟΥ)

    Η Παγκόσμια ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου. Καθιερώθηκε το 1966 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σε ανάμνηση ενός τραγικού συμβάντος, που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη.
   Στις 21 Μαρτίου του 1960 η αστυνομία της ρατσιστικής Νοτίου Αφρικής πυροβόλησε εν ψυχρώ κατά μιας διαδήλωσης φοιτητών στην πόλη Σάρπβιλ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 70 άνθρωποι. Οι νεαροί διαδηλωτές διαμαρτύρονταν ειρηνικά κατά των νόμων του Απαρτχάιντ, που είχε επιβάλλει το καθεστώς της λευκής μειοψηφίας στη χώρα, εφαρμόζοντας τη θεωρία της ανισότητας ανάμεσα στις φυλές.
   Ειδικά στις σημερινές εποχές της κρίσης όπου νεοναζιστικές ομάδες χύνουν ρατσιστικό δηλητήριο μίσους, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιμείνουμε στο σχολείο της διαφορετικότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.
   Οι δάσκαλοι του σχολείου μας, με αφορμή αυτήν την ημέρα διοργάνωσαν μια γιορτούλα και έτσι τα παιδιά μας, υπό τους ήχους αντιρατσιστικών τραγουδιών, τραγούδησαν κι αυτά, απήγγειλαν ποιήματα, και ζωγράφισαν εναντίων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.
       Συγχαρητήρια σε όλους τους δασκάλους και τα παιδιά!!!Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Βαθμοί τριμήνου

Αύριο ημέρα Τετάρτη 20/3/13 και από ώρα 13:00 θα παραδοθούν σε γονείς και κηδεμόνες οι βαθμοί και οι επιδόσεις τριμήνου στους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας .
 Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά !!!

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου
Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο μας , στα πλαίσια της εορτής της 25ης Μαρτίου.Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Παρασκευή  22 Μαρτίου 2013:
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Δραπετσώνα)  ώρα 11.15π.μ : Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από τα σχολεία της πόλης μας.
Πολιτιστικό Κέντρο  “ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ”  ώρα 19.00 :
10η Μαθητική Συνάντηση Παραδοσιακών Χορών, από τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης μας.
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013:
Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου  Κερατσινίου  ώρα 10.00 : Δοξολογία
Πλατεία Κύπρου ώρα 10.45 : Επιμνημόσυνη δέηση  και κατάθεση στεφάνων.
Πανηγυρικός της ημέρας από το Δήμαρχο κ. Λουκά  Ν. Τζανή.
Λ. Δημοκρατίας  ώρα 12μ.μ : Παρέλαση μαθητών, αντιστασιακών, και άλλων σωματείων . 

Καλή Σαρακοστή μετά τις Απόκριες
Η περίοδος του καρναβαλιού και των Αποκρεών  περατώθηκε με το σχολικό αποκριάτικο πάρτι την Παρασκευή 15/3/13 , που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας. Ο Σύλλογος Γονέων όπως κάθε χρόνο , πρόσφερε φαγητό και χυμό για όλα τα παιδιά, σε μία γιορτή που συμμετείχαν όλοι οι μαθητές και δάσκαλοι του σχολείου οι οποίοι μεταμφιέστηκαν , διασκέδασαν και χόρεψαν σε πείσμα των καιρών . Απονεμήθηκαν συμβολικά βραβεία στους μαθητές και δασκάλους για την καλύτερη σε έμπνευση και εκτέλεση , μεταμφίεση !!! Ευχόμαστε με υγεία και του χρόνου !!!
 


Ευχόμαστε σε όλους τους γονείς , δασκάλους και παιδιά Καλή Σαρακοστή  ,με υγεία και δύναμη σε όλους. Η Σαρακοστή ή Τεσσερακοστή είναι μία χριστιανική χρονική περίοδος νηστείας 40 ημερών , περίοδος προετοιμασίας για την Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα. Είναι η αρχαιότερη από τις νηστείες της Ορθόδοξης Εκκλησίας και διαρκεί από την Καθαρή Δευτέρα έως την Κυριακή των Βαϊων .

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Ανακοίνωση ΑΣΓΜΕΗ Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Ελλάδας εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση , αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης και το <<Νέο σχολείο>> :

Αθήνα, 12/03/2013
Προς: το Υπουργείο Παιδείας και τις Διευθύνσείς του

Μόλις πρόσφατα ζητήθηκε από τους Συλλόγους Γονέων να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, στα σχολεία με νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Αύριο θα ζητηθεί να γίνει το ίδιο, σε όλα τα Σχολεία. Γονείς θα αξιολογούν εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικοί θα αξιολογούν μαθητές, όλοι εναντίων όλων και η πολιτική σας να προχωράει ανεμπόδιστοι.
Η απάντησή μας είναι η εξής:
Σας έχουμε αξιολογήσει χρόνια τώρα! Είστε εσείς που αφήνετε τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς, που κλείνετε σχολεία, που ξεχνάτε να στείλετε βιβλία, μας απειλείτε ότι αν τα παιδιά μας μουτζουρώσουν τα βιβλία τους θα τα πληρώνουμε (!), που αφήνετε πεινασμένους μαθητές σε αίθουσες που στάζουν στις πρώτες βροχές, είστε εσείς που ζητάτε να μάθετε πόσοι μαθητές μπορούν να στοιβαχτούν σε κάθε τάξη, για να φτιάξετε 30άρια τμήματα. Είστε εσείς που αφήνετε ανεμβολίαστα μικρά παιδιά. Είστε εσείς που μοιράζετε την απελπισία στις οικογένειες μας,  με την φοροεπιδρομή, την ανεργία, την ακρίβεια. Είστε εσείς που μαθαίνετε στα παιδιά μας πώς να σκύβουν το κεφάλι, και αν το αρνηθούν τα στέλνετε στα “μαθητοδικεία”. Είστε εσείς που κάνετε τη μόρφωση υπηρεσία για λίγους και εκλεκτούς. Είστε εσείς που στέλνετε 15χρονα στην εργασία και τη σχολική διαρροή. Είστε εσείς που κλείσατε το μοναδικό δημόσιο παιδοχειρουργικό τμήμα και καταδικάσατε στο θάνατο μικρά παιδιά.
ΣΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΠΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ –
ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΙ !
Το σχολείο μας δεν θα γίνει καλύτερο με την αξιολόγηση. Το μόνο που σας νοιάζει είναι πόσους εκπαιδευτικούς θα βάλετε στο τσεπάκι σας και πόσους θα απολύσετε. Σας νοιάζει να μας βάλετε εμάς τους γονείς να βρούμε τους απαραίτητους πόρους για τη λειτουργία των σχολείων έτσι που όλοι ... (οι επιχειρηματίες, η Τ.Α., η μ.κ.ο) να έχουν και άποψη για το τί πρέπει να μάθουν τα παιδιά μας!
ΔΕΝ ΤΣΙΜΠΑΜΕ!
Οι γονείς, τα παιδιά μας και οι δάσκαλοι τους έχουμε ανάγκη από ένα άλλο σχολείο.
Που θα είναι δημόσιο και δωρεάν, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, που δεν θα φοβόμαστε να τα στείλουμε σχολείο μήπως πάθουν τίποτα. Από ένα σχολείο που δεν θα χωρίζει τα παιδιά μας λες και είναι αυτά που φταίνε για την κυβερνητική πολιτική σας.
Γι’ αυτό λέμε: δεν θα βγάλουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια!
Δεν συμμετέχουμε στην αξιολόγησή σας που θα κάνει το σχολείο πιο ακριβό για τη λαϊκή οικογένεια, πιο φθηνό για το κράτος και πιο κερδοφόρο για τις επιχειρήσεις.
Όλοι για έναν και ένας για όλους!

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση , αναφορικά με την διενέργεια έρευνας από ιδιωτική εταιρεία για την συμπλήρωση ερωτηματολογίου από Διευθυντές και εκπαιδευτικούς για την μορφή του <<νέου σχολείου>>. Μια καθοδηγούμενη διαδικασία που οδηγεί σε προκαθοριμένα αποτελέσματα , προκειμένου παρθούν αποφάσεις για την περαιτέρω υποβάθμιση της παιδείας. Ακολουθεί η ανακοίνωση :

Αρ. Πρωτ:2000
Αθήνα 12/3/2013

Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
            Με αφορμή το με αρ.πρωτ. 5291/6.3.2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στο πλαίσιο έρευνας για το Νέο Σχολείο το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δηλώνει:
- Οι αιφνιδιασμοί, η προχειρότητα και η έλλειψη διαλόγου από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας δεν έχουν σταματημό. Καθημερινά διάφορες εγκύκλιοι «βομβαρδίζουν» τα σχολεία δημιουργώντας κλίμα ανασφάλειας στους εκπαιδευτικούς. Η παντελής έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού δεν επιτρέπει τη διατύπωση ενός πλάνου λειτουργίας με άμεσο αποτέλεσμα την αποσπασματικότητα των μέτρων.
- Το αυταρχικό πλέγμα μέτρων και διατάξεων (αξιολόγηση – χειραγώγηση, νέες πειθαρχικές διώξεις, κλπ.) εμπλουτίζονται διαρκώς με νέες διατάξεις και εγκυκλίους που κάνουν όλο και πιο ασφυκτική τη λειτουργία των οργάνων των σχολείων και των εκπαιδευτικών.
- Η ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες της διενέργειας έρευνας μελέτης αξιολόγηση για την πορεία του νέου σχολείου είναι ένας ακόμη κρίκος στην προσπάθεια εισόδου ιδιωτών στο χώρο της εκπαίδευσης και στην απαξίωση του δημόσιου σχολείου.
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει έγκαιρα ενημερώσει όλους τους αρμόδιους πως δεν υπάρχει πεδίο οποιασδήποτε επικοινωνίας όσο το ζήτημα της αξιολόγηση – χειραγώγησης συνδέεται με τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών μέσω των απαράδεκτων επιστημονικών ποσοστώσεων και τις απολύσεις.
            Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας (Διευθυντή, εκπροσώπους συλλόγου Διδασκόντων, εκπροσώπους συλλόγου γονέων) να αρνηθούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, καθώς είναι ενταγμένο στο αντιπαιδαγωγικό πλαίσιο της αξιολόγησης που προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας.
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. παρέχει συνδικαλιστική κάλυψη σε όλους τους συναδέλφους.


Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας


                      Μαντάς Κομνηνός                                                   Πετράκης Σταύρος