Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα

Στα πλαίσια της <<κοινωνικής ευαισθησίας >> του κράτους αποφασίστηκε η ενίσχυση οικογενειών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα , το οποίο προσδιορίζεται στις 3000 ευρώ !!! ετησίως . Καταλαβαίνεται ότι όσοι <<τυχεροί>> έχουν εισόδημα πάνω από 3000 ευρώ ετησίως είναι <<υψηλόμισθοι>> και δεν χρειάζονται βοήθεια (ε ρε Jumbo που σας χρειάζεται !!!).
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ ανά μαθητή ετησίως και αφορά την σχολική χρονιά που πέρασε.
Τις σχετικές βεβαιώσεις που θα εκδώσει η διεύθυνση του σχολείου μετά από αίτηση γονέων , θα αφορούν την προηγούμενη σχολική χρονιά (2011-2012).

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εξέδωσε εγκύκλιο προς τα δημοτικά σχολεία με θέμα       < Διαδικασία πληρωμής Εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα >  την οποία και σας παραθέτουμε μαζί με την Απόφαση Υπουργού Οικονομικών , για ενημέρωση σας :  Σας διαβιβάζουμε  συνημμένα το ΦΕΚ 2204/26-07-2012 (διάβασε εδώ) με την υπ. 
αρίθμ. 2/46354/0026 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία καθορίζει την διαδικασία 
και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης (σχολικό επίδομα)οικογενειών 
με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα.
 Στο Άρθρο 2 παράγραφος 1Α  καθορίζεται η διαδικασία πληρωμής, που για το σχολικό έτος
2011-2012 και μόνο  δεν ισχύει όπως περιγράφεται αλλά έχει δρομολογηθεί από την 
Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά.
Για το σχολικό έτος 2012-2013 θα ισχύσουν όλα όσα αναφέρονται στο συνημμένο Φ.Ε.Κ.

Αριθμ. 2/46354/0026/20.7.2012
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2012
Αριθ.Πρωτ.: 2/46354/0026

(ΦΕΚ Β' 2204/26-07-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ : 26η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
TMHMA: Α΄

Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ. : 115 26 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Θεόδωρος Δημητρίου
Τηλέφωνο : 210 69 87 733
FAX : 210 69 87 730

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου ,παρ.10α του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α΄ 85),

β) των άρθρων 6Ε, 8 και 26, παρ.1, του Ν.2362/1995 «περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141),

γ) τουαρθρου 27,παρ.3, του Ν.3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 110), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28, παρ. 1 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α΄ 163),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών που αφορούν στην εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα

1. Ορίζουμε όπως οι δαπάνες για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης τουάρθρου 27 παρ.3 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται από τις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και εντέλλονται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα.

2. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 45 παρ 10α Ν.4071/2012).

3. Οι δαπάνες για την καταβολή της ανωτέρω εισοδηματικής ενίσχυσης βαρύνουν τους οικείους Ειδικούς φορείς του Π/Υ των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού (181 και 182), στους οποίους μεταφέρονται σχετικές πιστώσεις από τον Π/Υ του Υπουργείου αυτού όπου προβλέπονται ετησίως.

Άρθρο 2
Διαδικασία και δικαιολογητικά

1. Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης των οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα, ως ακολούθως:

Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.α) Με τη λήξη του σχολικού έτους οι δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στο διευθυντή του οικείου σχολείου, ο οποίος εκδίδει τη μοναδική βεβαίωση της ενότητας Β, παρ. 4.

β) Οι αιτήσεις των δικαιούχων, στις οποίες αναφέρονται όλα τα στοιχεία της περ. (iii), της παρ. 2α της ενότητας Β, μαζί με την προαναφερόμενη βεβαίωση και τα λοιπά δικαιολογητικά (ενότητα Β, παρ. 5−7) διαβιβάζονται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία μετά την συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών από τα σχολεία που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα αυτής, εκδίδει τη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, συντάσσει την κατάσταση πληρωμής της επόμενης ενότητας (παρ. 2α), ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί στην αρμόδια κατά τόπο Υ.Δ.Ε. για την έκδοση του σχετικού Χρηματικού Εντάλματος.

Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

2.α) Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:

i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,

ii) τo οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ],

ιν) την αιτιολογία και το σχολικό έτος στο οποίο αναφέρεται η εισοδηματική ενίσχυση,

ν) το πληρωτέο ποσό,

νι) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β) Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Αίτηση του δικαιούχου.

4. Βεβαίωση του Διευθυντή δημόσιου σχολείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του μαθητή σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε. 

Η βεβαίωση αυτή είναι μοναδική και δεν επανεκδίδεται σε καμία περίπτωση.

5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Έντυπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά.

Άρθρο 3
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Δικαιολογητικά δαπανών της παρούσας που τυχόν εκκρεμούσαν προς πληρωμή στις οικείες Δ.Ο.Υ. στις 11.5.2012, ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του άρθρου 45 παρ 10α Ν.4071/2012, αποστέλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πληρώνονται κατ’ εφαρμογή των οριζομένων με την απόφαση αυτή.

2. Σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων που εκδόθηκαν εντός του τρέχοντος έτους παραμένουν σε ισχύ, χωρίς να απαιτείται ανάκληση ή τροποποίηση των σχετικών πράξεων.

3. Ειδικά για το τρέχον οικονομικό έτος οι υπόψη δαπάνες καλύπτονται από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 2752 του Ειδ. Φορέα 200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες τρυ Π/Υ του Υπουργείου Οικονομικών». Προς τούτο μεταφέρονται σχετικές πιστώσεις στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (Υ.Δ.Ε. Ειδ. Φορέας 235).

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 της υπ’ αριθμ.2/37645/0020/8.7.2002 κοινής υπουργικής απόφασης. (ΦΕΚ Β΄ 902).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστ/νος Διεκ/σης α.α


 
                                                                                                                                                            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας και οι παρατηρήσεις σας μας δίνουν ώθηση στο να γίνουμε καλύτεροι . Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας .