Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες.

Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε στα σχολεία έγγραφο του ΟΑΣΠ προκειμένου ληφθούν όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα πρόληψης και σχεδιασμού αντιμετώπισης ενός σεισμού. Για την πληρέστερη ενημέρωση σας , σας παραθέτουμε το κείμενο του σχετικού εγγράφου :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
               Αθήνα  11-4-2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
               Αριθ. Πρωτ. οικ. 824
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
«Ο.Α.Σ.Π.»


Τμήμα: Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης
      Πληροφορίες: Δρ Κούρου  Α.
      e-mail: akourou@oasp.gr


ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων/ Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
Τηλ.: 210 3442223
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι

Θέμα:  Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες


Στο πλαίσιο της κοινής μας προσπάθειας και της μέχρι τώρα συνεργασίας μας για τη μείωση των επιπτώσεων των σεισμών στα σχολεία της χώρας, και λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο 4648/6-7-2009 της Γ.Γ.Π.Π.:  «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων», καθώς και το έγγραφο 148037/14-11-2008 της ΣΕΠΕΔ/ΥΠΔΒΜΘ: «Μέτρα για την Αντιμετώπιση Σεισμών – Πυρκαγιών – Πλημμυρών», σας γνωρίζουμε τις επικαιροποιημένες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π., ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας της χώρας για θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, στην εκπόνηση, στο συντονισμό και στην παρακολούθηση του έργου της εκπαίδευσης και ενημέρωσης του πληθυσμού και στελεχών φορέων του δημοσίου, σε θέματα σεισμικής προστασίας και αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από σεισμούς.
Όπως ήδη γνωρίζετε ο Ο.Α.Σ.Π. μεταξύ άλλων στοχεύει στην ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές με τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους.  Στην κατεύθυνση αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να υπάρχει, σε επίπεδο πρόληψης, μέριμνα ενεργειών που αφορούν στη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στο Σχολείο. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν: τη σύνταξη ή την επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου, την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών και τη διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό. Πιο συγκεκριμένα:

Α. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό
Κατά τη σύνταξη του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
α. Για τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας, με ευθύνη των Διευθυντών τους πρέπει να συντάσσεται και να επικαιροποιείται, το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης σε περίπτωση σεισμού του σχολείου. Η επικαιροποίηση του Σχεδίου αυτού γίνεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και όποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη σύνταξή του δίνονται από τον Ο.Α.Σ.Π. σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.  
β. Το  Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του σχολείου για το σεισμό θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1.    Καταγραφή των αιθουσών, εργαστηρίων, γραφείων, κλιμακοστασίων κ.λπ. ανά όροφο, και περιγραφή της χρήσης τους.
2.    Καθορισμό των οδών διαφυγής και της διαδικασίας εκκένωσης ανά όροφο (επί των  αντίστοιχων κατόψεων), αλλά και σε ολόκληρο το κτίριο. Η προτεραιότητα στη διαφυγή ανά όροφο πρέπει να είναι σύμφωνη με την αρχή της εγγύτητας χώρου και κλιμακοστασίου (εκκενώνεται πρώτα η αίθουσα που βρίσκεται πλησιέστερα στο κάθε κλιμακοστάσιο ή έξοδο και στη συνέχεια οι υπόλοιπες με αντίστοιχη διαδικασία).
3.    Ορισμό αρμοδιοτήτων στο προσωπικό για την περίπτωση σεισμικής έκτακτης ανάγκης. Ο καθορισμός αρμοδιοτήτων στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του σχολείου γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου, με βάση πάντοτε την κατά το δυνατόν αποτελεσματική διαχείριση της σεισμικής έκτακτης ανάγκης. Στο Σχέδιο πρέπει να περιγράφονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό, καθώς και η σχετική ανάθεση αρμοδιοτήτων.
-  Η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε πολλές περιπτώσεις δεν θα πρέπει να συσχετίζεται με συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά με το χώρο που βρίσκεται ο κάθε εκπαιδευτικός την ώρα του σεισμού. Για να γίνει σωστή εφαρμογή του Σχεδίου απαραίτητη προϋπόθεση  θεωρείται η πολύ καλή γνώση του Σχεδίου από όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 
-  Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας έχουν ως αρμοδιότητα τη μέριμνα για την ασφαλή προφύλαξη των μαθητών τους την ώρα του σεισμού, καθώς και το συντονισμό της εκκένωσης της αίθουσας μετά το τέλος της δόνησης, σύμφωνα πάντοτε με όσα  προβλέπονται στο Σχέδιο του σχολείου.
-   Κάποιες από τις αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, που θα πρέπει να προβλεφθούν στο Σχέδιο είναι οι ακόλουθες: 
×         Γενικός υπεύθυνος του Σχεδίου (Διευθυντής/ντρια και Υποδιευθυντής/ντρια)
×         Ομάδα παροχής πρώτων βοηθειών
×         Ομάδα ελέγχου των δικτύων (ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
      τηλεπικοινωνιών κ.λπ.)
×         Ομάδα πυρασφάλειας
×         Ομάδα αναζήτησης ατόμων που δεν έχουν παρουσιαστεί στο χώρο καταφυγής  
×         Ομάδα φύλαξης αρχείου του σχολείου
×         Ομάδα ελέγχου προσέγγισης μαθητών σε επικίνδυνα σημεία
×         Υπεύθυνος/οι επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς.
Παράλληλα μπορούν να προβλεφθούν και άλλες αρμοδιότητες, εκτός από τις προαναφερόμενες, που θεωρούνται απαραίτητες για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης στη σχολική μονάδα.
4.    Πρόβλεψη καθημερινών ενεργειών που σχετίζονται άμεσα με το σχεδιασμό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. άνοιγμα εξωτερικών θυρών).
5.    Επισήμανση και άρση επικινδυνοτήτων ανά χώρο, όπως: κατάλληλη στήριξη βιβλιοθηκών – φωτιστικών, μέριμνα για απομάκρυνση επίπλων από τις οδούς διαφυγής κ.λπ. Η επισήμανση αυτή  μπορεί να γίνει από τον συντάκτη του Σχεδίου με τη συμβολή και των μαθητών.  Η άρση των επικινδυνοτήτων σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτεί κάποιο ιδιαίτερο κόστος.
6.    Τοποθέτηση σημάνσεων στο κτίριο.  Απαραίτητη θεωρείται η μόνιμη απεικόνιση του Σχεδίου σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας και στους διαδρόμους των ορόφων. Παράλληλα μπορεί να αναφερθεί ότι, η σήμανση των διαδρομών εκκένωσης, των εισόδων – εξόδων ή οι σημάνσεις – διαγραμμίσεις στον αύλειο χώρο κ.λπ. βοηθούν στην εμπέδωση του Σχεδίου.
7.    Προμήθεια απαραίτητων εφοδίων έκτακτης ανάγκης, όπως: φαρμακείο, πυροσβεστήρες κ.ά.
8.    Μέριμνα για τα ΑμεΑ. Τα ΑμεΑ πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλη θέση μέσα στην αίθουσα μακριά από επικινδυνότητες. Επιπρόσθετα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη δημιουργία Ομάδας Υποστήριξης που θα βοηθήσει τα ΑμεΑ κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του κτιρίου. Η Ομάδα Υποστήριξης πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 άτομα του εκπαιδευτικού ή του διοικητικού προσωπικού του σχολείου.
9.    Πρόβλεψη διαφόρων πιθανών σεναρίων σε περίπτωση ισχυρού σεισμού και σχετικός προβληματισμός επί αυτών, όπως: διακοπή ρεύματος, τραυματισμός κάποιου μαθητή, δίκτυα τηλεπικοινωνιών εκτός λειτουργίας. 
10.     Επιλογή κατάλληλου χώρου συγκέντρωσης και καταφυγής των μαθητών μετά το σεισμό. Στο Σχέδιο αυτό πρέπει να προσδιορίζεται ο υπαίθριος, ασφαλής χώρος συγκέντρωσης - καταφυγής των μαθητών μετά από σεισμό. Ο χώρος αυτός είναι συνήθως το προαύλιο του σχολείου. Εάν το προαύλιο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να αποτελεί το χώρο καταφυγής των μαθητών, θα πρέπει να οριστεί ως πρώτος χώρος συγκέντρωσης, ώστε να πραγματοποιηθεί η καταμέτρηση των μαθητών μετά την εκκένωση του κτιρίου. Στην περίπτωση αυτή όμως θα πρέπει να καθοριστεί ένας ασφαλής, κοντινός, υπαίθριος χώρος ως χώρος καταφυγής των μαθητών. Για σχολεία τα οποία βρίσκονται σε παράκτιες και παραθαλάσσιες περιοχές, οι ανωτέρω χώροι πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση από την ακτή και σε υψομετρική θέση τέτοια ώστε να μην κινδυνεύουν να πληγούν από θαλάσσια κύματα βαρύτητας (tsunami).
11.     Διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας (περισσότερα για το θέμα αυτό αναφέρονται στο Β).
12.     Ενημέρωση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων (περισσότερα για το θέμα αυτό αναφέρονται στο Γ).
γ.  Ο/η συντάκτης/ομάδα σύνταξης του Σχεδίου πρέπει να κάνει προτάσεις για τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου συμβάλλει  στην επίτευξη του στόχου που δεν είναι άλλος από την προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας σε περίπτωση σεισμού, όπως: προτάσεις που αφορούν στην άρση των επικινδυνοτήτων στο σχολικό κτίριο, στη βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί κ.ά. Το Σχέδιο πρέπει να είναι δυναμικό και να επικαιροποιείται όποτε κρίνεται απαραίτητο.
δ. Το Σχέδιο αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, καθώς και μετά από κάθε επικαιροποίησή του.

Β. Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας για Σεισμό
α.    Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης υποχρεούνται με   την έναρξη κάθε σχολικού έτους να πραγματοποιούν άσκηση ετοιμότητας - εκκένωσης του σχολικού κτιρίου για περίπτωση σεισμού. Αυτές οι ασκήσεις επαναλαμβάνονται τουλάχιστον 2 φορές ακόμη κατά τη διάρκεια κάθε σχολικού έτους (μία φορά ανά τρίμηνο).  Οι ασκήσεις ετοιμότητας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτηθεί η ενδεδειγμένη αντισεισμική στάση και συμπεριφορά των μαθητών και εκπαιδευτικών και να βελτιωθούν οι δεξιότητές τους. Κατευθυντήριες οδηγίες για την υλοποίηση αυτών δίνονται από τον Ο.Α.Σ.Π. σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
β.  Σε ότι αφορά στην διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό αναφέρονται τα ακόλουθα:
1. Η έναρξη της άσκησης/προσομοίωσης  της  δόνησης  καθώς  και  το  τέλος της προσομοίωσης της δόνησης γίνεται με το συνθηματικό ήχο που έχει προδιαγραφεί στο Σχέδιο.
2. Όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μένουν στο χώρο που βρίσκονται εκείνη τη χρονική στιγμή και με ψυχραιμία ακολουθούν τη βασική οδηγία αυτοπροστασίας: σκύβουν, καλύπτονται κάτω από ένα γερό τραπέζι ή θρανίο κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του επίπλου και μένουν σε αυτή τη θέση μέχρι να τελειώσει ο σεισμός. Εάν δεν υπάρχει τραπέζι, γραφείο ή θρανίο στο χώρο που βρίσκονται, πρέπει να σκύψουν και να πλησιάσουν στο δάπεδο, προστατεύοντας το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους. Στη θέση αυτή πρέπει να παραμείνουν όση ώρα διαρκεί η σεισμική δόνηση. Σε περίπτωση πραγματικού γεγονότος ενεργούν με αντίστοιχο τρόπο όταν αρχίσει ο σεισμός.
3. Μόλις ακουστεί ο συνθηματικός ήχος της λήξης του σεισμού αρχίζει η εκκένωση του κτιρίου με τάξη και ψυχραιμία, σύμφωνα με όσα προδιαγράφονται στο Σχέδιο του σχολείου.
4. Οι μαθητές συγκεντρώνονται  στον  προαποφασισμένο  χώρο,  όπου ακολουθεί καταμέτρησή τους. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει μαζί του και τον κατάλογο με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του τμήματος, γιατί μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί τους.
γ. Μετά από κάθε άσκηση θα πρέπει να ακολουθεί αξιολόγησή της, έτσι ώστε να επισημαίνονται τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες στο επί χάρτου Σχολικό Σχέδιο και να προτείνονται βελτιώσεις.
δ.   Σε περίπτωση πραγματικού σεισμού:
-  Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να ακολουθήσουν όσα προβλέπονται στο Σχέδιο.
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (δημοσίων και ιδιωτικών) θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά την εκδήλωση σεισμού και εφόσον οι σχολικές μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία, έχουν την ευθύνη της άμεσης εκκένωσης των σχολικών κτιρίων αρμοδιότητάς τους, βάσει του σχεδιασμού τους, καθώς και της συγκέντρωσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού στους εκ των προτέρων προσδιορισμένους ασφαλείς υπαίθριους χώρους συγκέντρωσης - καταφυγής.
 - Είναι πιθανόν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του σχολικού κτιρίου να εκδηλωθεί κάποιος άλλος σεισμός. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί από όλους εκ νέου η οδηγία αυτοπροστασίας: "μένω στο χώρο που βρίσκομαι, σκύβω, καλύπτομαι και παραμένω στη θέση μου μέχρι να τελειώσει ο σεισμός". Για την εμπέδωση των προαναφερομένων προτείνεται να υπάρξει σχετική ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών για την πιθανή εκδήλωση περισσότερων του ενός σεισμικού συμβάντος και τις ενδεδειγμένες στην περίπτωση αυτή οδηγίες προστασίας, ώστε να αποφευχθεί τυχόν πανικός και τραυματισμοί.
-  Σε περίπτωση ισχυρού σεισμικού συμβάντος ο Δήμαρχος σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει απόφαση διακοπής ή μη της λειτουργίας των σχολείων της περιοχής ευθύνης του. Στην περίπτωση που διακοπεί η λειτουργία των σχολείων οι μαθητές πρέπει  να παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους από τους προκαθορισμένους στο σχολικό Σχέδιο χώρους καταφυγής.   

Γ. Ενημέρωση Εκπαιδευτικών και Μαθητών
α.   Ο Ο.Α.Σ.Π., ως ο αρμόδιος φορέας της Πολιτείας σε θέματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για το σεισμό, δημιουργεί και εκδίδει σχετικό ενημερωτικό υλικό (ενημερωτικό τεύχος για την αντισεισμική προστασία σχολείων, σειρά πρότυπων εισηγήσεων, φυλλάδια και αφίσες κ.λπ.), το οποίο έχει αναρτηθεί και στο δικτυακό του τόπο (www.oasp.gr). Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για την ενημέρωση των συναδέλφων τους και των μαθητών τους. Επίσης ο δικτυακός τόπος του Ο.Α.Σ.Π. και ιδιαίτερα η ενότητα: «Για Μικρούς και Μεγάλους» του δικτυακού τόπου μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε ειδικότητα εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των σχετικών μαθημάτων, ώστε μέσω διαδραστικών ενοτήτων και παιχνιδιών να ενημερωθούν με ελκυστικό και προσιτό τρόπο, για το σεισμό και τα μέτρα προστασίας.   
β.   Ο Ο.Α.Σ.Π. διοργανώνει σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων Ημερίδες ή Διημερίδες με θέμα: «Αντισεισμική Προστασία Σχολικών Μονάδων». Οι ημερίδες απευθύνονται στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της κάθε περιοχής και στους εκπαιδευτικούς που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι για τη σύνταξη των σχολικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης, ώστε  να επιμορφωθούν και, με τη βοήθεια του υλικού του Ο.Α.Σ.Π.,  να μπορούν να ενημερώνουν τους μαθητές τους για το φαινόμενο του σεισμού και τα μέτρα προστασίας, να μπορούν να χειριστούν θέματα αντισεισμικής προστασίας στα σχολεία τους (σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης, διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας κ.λπ.) και να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για τους συναδέλφους τους. Οι σχετικές εισηγήσεις γίνονται από έμπειρο, επιστημονικό προσωπικό του Ο.Α.Σ.Π. (γεωλόγους, μηχανικούς).
 γ.  Οι Διευθυντές πρέπει να μεριμνούν για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των μαθητών τους και των συναδέλφων τους εκπαιδευτικών, σε θέματα που αφορούν στα μέτρα προστασίας που πρέπει να λάβουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα σεισμό. Οι οδηγίες που αναφέρονται θα πρέπει να είναι έγκυρες και επικαιροποιημένες, γι΄ αυτό προτείνεται να αξιοποιείται από την εκπαιδευτική κοινότητα το σχετικό ενημερωτικό υλικό του Ο.Α.Σ.Π., το οποίο παρέχεται στους εκπροσώπους του κάθε σχολείου κατά τη διάρκεια των προαναφερόμενων επιμορφωτικών ημερίδων ή από το δικτυακό τόπο του Οργανισμού. Η ενημέρωση των μαθητών θεωρείται αναγκαίο να γίνεται από τους Διευθυντές ή τους εκπαιδευτικούς που έχουν επιμορφωθεί μέσω των Ημερίδων με θέμα: «Αντισεισμική Προστασία Σχολικών Μονάδων» που διοργανώνει ο Ο.Α.Σ.Π. σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων.  Οι ενημερώσεις μαθητών, στο χώρο του σχολείου, που γίνονται μέσω άλλων φορέων – ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων που έχουν μόνον βασικές και όχι εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου σε σχολικές μονάδες, θα πρέπει να αποφεύγονται. Είναι άλλωστε γενικότερα παραδεκτό ότι η αφύπνιση και η κατάλληλη εκπαίδευση των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικής σημασίας για την ενεργό συμμετοχή τους στις δοκιμαστικές εφαρμογές του Σχεδίου κατά τη διάρκεια ασκήσεων, αλλά και στην περίπτωση πραγματικού σεισμού.
δ.    Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό πρέπει να γνωρίζει το συνολικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου τους, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί γρήγορα, ψύχραιμα και αποτελεσματικά την οποιαδήποτε περίπτωση σεισμικής έκτακτης ανάγκης.
ε.  Οι γονείς πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τους προσδιορισμένους ασφαλείς χώρους   στους οποίους θα καταφύγουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μετά από ένα σεισμό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, ώστε μετά από έναν ισχυρό σεισμό να γνωρίζουν από πού θα παραλάβουν τα παιδιά τους.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

                                                                                                                              Ο Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Π.

Ε.Δ.                                                                                                                        Νικήτας Παπαδόπουλος
Χ.Α., Φ.Δ., Δ2, Δ2γ, Κούρου Α.      


                                                            Ακριβές Αντίγραφο
                                             Η Προϊσταμένη Τμημ. Γραμματείας
                                                                     
                                                                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας και οι παρατηρήσεις σας μας δίνουν ώθηση στο να γίνουμε καλύτεροι . Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας .